• චන්දිම විජේරත්න

Subject

Category

District

Tuition Type

Medium

  • Personal Info

  • Age 31 Years
  • Occupation Lecturer
  • Email pmcwijerathna2011@gmail.com
  • Mobile 0715824038
  • Home 0779327842

Share this profile

Tutes

පිරිවැය f1 5 2

Read More

32-ව්‍යාපාර අධ්‍යනය

Read More

21-ආර්ථික විද්‍යාව

Read More

Description

ජීවිත වෙනස්කල යුගයේ අභිමානවත් ආර්ථික විද්‍යා හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන දේශක......................................................................................................බොල් වූ කරල් මාන්නයෙන් අහස දෙස බලන විට පැසුනු වී කරල් හැමදාම නැමුණේ පොළොවටමය....

Time Table

Upcoming Lessons

Profile Details

Experience & Qualification

Experience
Experience Title More Info
ආර්ථික විද්‍යා හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන දේශක
Qualification
Qualification Title More Info
B.Sc (Business Administration)sp University of Sri Jayawardenapura

Forum

Tutes

Tute Title File Name
පිරිවැය f1 5 2 425968_cost_f1_5_2.pdf
32-ව්‍යාපාර අධ්‍යනය 310250_32-Business_Studies_S.pdf
21-ආර්ථික විද්‍යාව 96113_21-Economics_S.pdf